І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1 Настоящите условия („Условията“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта „Зареди раницата с настроение“ („Играта“).

1.2 Организатор на Играта е „САРИС ПРОПЪРТИ” ЕООД , вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201209115, ДДС No BG 201209115, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4004, „Коматевско шосе“ № 35 („Сарис Пропърти“ или „Организаторът“).

1.3 Играта се провежда в периода от 02.09.2020 г. до 11.09.2020г., до 17:00 ч. („Период на провеждане”) във Facebook акаунта на VIA Park: https://www.facebook.com/VIAParkYug. Организатора запазва правото си да публикува в определен от него ден постовете за съответните томболи, по споменатата по-долу механика в Раздел IV. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА, но не по късно от 09.09.2020г., 10:00 часа.

1.4 Играта се организира и провежда на български език.

1.5 Участието в Играта е допустимо само при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта участниците потвърждават, че са запознати със съдържанието на настоящите Условия и се съгласяват безусловно да ги спазват.

1.6. Информация за наградите ще откриете по-долу в Раздел IV. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА от настоящите Условия.

IІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1  Право да участват в Играта имат всички физически лица, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства (родители, деца, съпрузи и лица във фактическо съжителство), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“). Юридически лица нямат право да участват в Играта.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1 За участие в Играта желаещите лица трябва да харесат и коментират под публикацията, публикувана във връзка с Играта, в рамките на Периода на провеждане в социалната мрежа Facebook.

3.2 Видът коментар може да бъде под формата на текст, снимка или видео, като съдържанието обезателно трябва да е в отговор на въпроса.

3.3 Участието в играта не е обвързано с покупка и е доброволно.

3.4 В рамките на Периода на провеждане, всеки Участник може да коментира неограничен брой пъти, но има право да спечели само една награда в рамките на Играта.

3.5 В тегленето на наградите, споменати в съответната публикация, участват само Участници, отговарящи на Условията и коментирали под публикация на Играта във Facebook в посочения по-долу срок.

3.6 Един Участник следва да участва само с един валиден Facebook профил; дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, ще се считат за невалидни и не участват в Играта.

Всякакви други действия, с които се цели вероятността за спечелване на Играта да бъде повишена посредством използването на методи, различни от и/ или в противоречие на тези, предвидени в настоящите Условия, са също забранени. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/ или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградата, Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник/съответните Участници, да свали от Facebook страницата си неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат наградата.

3.7 За участие в Играта се изисква предоставяне на съгласие за обработка на лични данни на участника, съгласно условията, описани в Раздел V „Лични данни“.

IV. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

4.1 Участието в Играта дава възможност за спечелване на следните предметни награди:

4.1.1 Matstar – 10 бр. торбички Мат Стар с брандирани подаръци – ключодържател, гривна, химикалка и календар.

4.1.2 Pizzamerigo – 4 бр. г. пици

4.1.3 Billa – 5 ваучера на стойност 50 лв.

4.1.4 Booktrading – 10 бр. немски граматики на издателство Геберов

4.1.5 Pepco – 4 бр. раници, в които има лепила, моливи, химикали, флумастри, блокчета за рисуване с цветни листа, ножички и линийки.

4.1.6 Sport depot – 5 бр. бутилки за вода, брандирани SPORT DEPOT; 5 бр. дъждобрани, брандирани SPORT DEPOT; 3 бр. GIFT карти, заредени с по 20 лв., всеки.

4.2 Механиката на Играта включва разпределяне на наемателите и съответните им награди в отделни постове. Всеки желаещ да се включи в томболата за съответната награда, трябва да коментира под съответния пост на наемателя.

4.3 Коментарите под всяка публикация на съответен наемател, участник в Играта във Facebook, следва да бъдат публикувани най-късно до 3 /три/ дни след публикуване, до 17:00 часа. Денят на публикуването се включва гореспоменатите 3 /три/ дни. Коментари, публикувани след този час на посочената дата, няма да служат за участие в тегленето на награди. Тегленето на печеливши участници ще се проведе непосредствено след приключване на установеното време за включване в Играта на съответния наемател.

4.4 Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип измежду Участници, отговарящи на зададените в горните клаузи условия, от рекламна агенция „Соушъл Фрийкс“, [Social Freaks]

4.5 Само печелившите Участници ще бъдат уведомявани – с лично съобщение или в отговор на коментара им под публикацията в съответната социална мрежа в рамките на до 5 (пет) работни дни след тегленето на наградите.

4.6 Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни, губят правото да получат спечелена награда. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

4.7 Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно предоставени данни или по други, независещи от Организатора причини.

4.8 Имената на спечелилите участници ще бъдат публикувани на официалната Facebook страница на VIA Park след свързване с тях и само при изрично потвърждение от страна на печелившите Участници за тяхното съгласие с това обявяване.

4.9 Печелившите Участници ще могат да получат своята награда от съответния наемател в сградата на VIA Park.

4.10 За получаване на наградата печелившият Участник следва да предостави на служител на наемателя валиден документ за самоличност за удостоверяване съответствието на данните си с данните на печелившия.

4.11 В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде получена от упълномощено лице, чрез представянето на изрично пълномощно, съдържащо необходимите данни. Упълномощеното лице подписваприемо-предавателния протокол.

4.12 Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1 Личните данни на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни, за целите, посочени в настоящите Условия. За да бъде възможно осъществяването на Играта, Организаторът обработва имената/псевдонимите, с които Участниците са се регистрирали в личния си профил в социалната мрежа Facebook, както и други данни, които са достъпни при оставяне на коментари в профила на VIA Park (напр. профилна снимка, ако такава е налична в профила на участника, данни, които участникът е споделил).

5.2 Организаторът обработва личните данни на Участниците, в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни, за целите на участие в настоящата Игра.

5.3 Правно основание за обработването на данни във връзка с настоящата Игра с награди е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните („ОРЗД“) – легитимен интерес на Организатора от провеждане на Играта.

5.4 Независимо от посоченото в чл. 5.3. по-горе, за участие в Играта Организаторът изисква и съгласие за обработка на посочените по-долу лични данни по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Съгласието може да бъде оттеглено от участниците по всяко време. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни има изцяло доброволен характер, което означава, че ако Участникът не желае да предоставя необходимите лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин. Ако обаче Участник не предостави или оттегли вече предоставено съгласие във връзка с Играта участието му в Играта ще бъде невъзможно.

5.5 Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в Играта, са: профилно име във Facebook, както и други данни, които са достъпни при оставяне на коментари в профила на VIA Park (напр. профилна снимка, ако такава е налична в профила на участника, данни, които участникът е споделил), а на печелившите/резервните Участници също така и две имена (име и фамилия, телефон за връзка).

5.6 Личните данни, предоставени на, и обработвани от, Организатора могат да бъдат разкривани от него за целите на Играта или в изпълнение на императивни нормативни разпоредби на трети лица на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

5.7 С участието си Участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство са съгласни описаните в настоящите Условия лични данни да бъдат обработени от VIA Park по описания в Условията начин, за целите на участие в Играта.

5.8 За всякакви въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са изрично уредени съгласно настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

VI. ОТГОВОРНОСТ

6.1 Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

6.2 Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с Играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства, и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

6.3 Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

6.4 Всички Участници поемат на своя отговорност и за своя сметка всички и всякакви разходи, които са възникнали във връзка с участието им в Играта (включително разходи за достъп до Интернет).

6.5 Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани и изключени от участие без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

6.5 Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

VII. ДРУГИ

7.1 Задълженията на Организатора на Играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия Участник.

7.2 Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват, като актуализираните Условия за провеждане на Играта се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

7.3 Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

7.4 Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство.

7.5 Тази игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook. Тъй като Играта не се организира от Facebook, никакви правни претенции не могат да бъдат предявени към Facebook. Получателят на информацията, предоставена от Участниците, е VIA Park, а не Facebook.